مشتریان فعال

تعداد مشتریانی که اعلام رضایت از محصولات و خدمات آس‌خدمت کرده‌اند