سیاست حفظ حریم خصوصی

تمامی اطلاعات خریدار در آس خدمت محفوظ می باشد و فقط در شرایط لازم برای پردازش سفارشات از آن استفاده خواهد شد. همچنین اطلاعات شخصی نظیر نام، آدرس پستی، ایمیل و شماره همراه فقط در سفارش انجام شده استفاده می شود و پس از تکمیل سفارش امحا می گردد.

رموز عبور وارد شده نیز بصورت کدگذاری می باشند و امکان دسترسی عوامل آس خدمت به آنها نیز میسر نمی باشد. لطفا در حفظ و نگهداری انها توجه لازم را داشته باشید.